Przyjmowane odpady według kodów

Przyjmowane odpady według kodów

Właściwie zarządzanie odpadami jest kluczowym elementem ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Aby ułatwić proces identyfikacji, klasyfikacji i prawidłowego zagospodarowania odpadów, stosuje się system katalogu odpadów. Ten system podziela odpady na grupy, podgrupy i rodzaje w zależności od ich źródła powstania, składu chemicznego i innych istotnych czynników.

W naszej działalności zajmujemy się odbiorem i przetwarzaniem różnych rodzajów odpadów. Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku i działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie jesteśmy w stanie odbierać wszystkich rodzajów odpadów, ale staramy się dostarczyć kompleksowe usługi dla tych, które możemy przyjąć i odpowiednio zagospodarować.

Aby ułatwić naszym klientom identyfikację rodzajów odpadów, udostępniamy szczegółowe informacje w poniższych tabelach. Te tabele zawierają listę rodzajów odpadów, które możemy odebrać oraz instrukcje dotyczące ich segregacji i przygotowania do odbioru. Przedstawiamy również odpowiednie kody odpadów, aby umożliwić łatwą identyfikację i klasyfikację.

Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych